Projecte lingüístic

El PLC, com a part del projecte educatiu de centre (PEC), és el recull organitzat dels acords que sobre les propostes educatives per a l’ensenyament i l’aprenentatge de les llengües i la comunicació, hem elaborat vers la nostra comunitat educativa. És un instrument per al desenvolupament coherent i eficaç de les activitats educatives del centre. Intentarem evitar que la complexitat dels aspectes més formals i legals acabin convertint el projecte en un simple document administratiu, sense cap funció quant a l’activitat educativa del centre. El PLC ha de tenir la funció de garantir el dret de tots els infants que viuen a Catalunya de poder fer servir el català i el castellà per a finalitats múltiples, de manera oral i escrita, amb l’ús dels diferents mitjans de comunicació amb els llenguatges que vehiculen (especialment l’audiovisual). També ha de donar pistes per ajudar en el desenvolupament d’una competència plurilingüe que permeti fer servir textos de tota mena i de diferent procedència lingüística i cultural de manera eficaç. Per aconseguir-ho, el PLC haurà de considerar diferents àmbits: l’entorn social de l’escola, el centre com a espai comunicatiu i les classes concretes.

La nostra llengua vehicular és el català. És la llengua amb la qual ens comuniquem i aprenem a llegir i a escriure. La Llengua castellana s’incorpora com a llengua d’aprenentatge a primer de primària. Al final de l’escolarització garantim el correcte ús oral i escrit en ambdues llengües.

L’aprenentatge de la llengua anglesa s’inicia als tres anys. Al final de l’escolarització l’alumnat assoleix un bon nivell en aquesta llengua, sempre en funció de les seves capacitats.

Comptem amb un equip preparat pedagògicament per assumir l’ensenyament de l’anglès. Comptem a més, amb dues natives que conviuen diàriament amb nosaltres i que donen resposta en anglès a les situacions del dia a dia a l’escola així com el suport en algunes assignatures i classes de conversa en petits grups.

Realitzem un Intercanvi al segon cicle de Secundària amb una escola de Suècia. L’alumnat es comunica íntegrament en anglès i fan una estada amb una família del país.

L’alumnat prepara els exàmens de Cambridge a l’escola amb la possibilitat d’acabar el quart curs de Secundària amb el First Certificate o l’ Advanced en alguns casos.

A l’Educació primària iniciem el francès com a segona llengua estrangera, en la qual assoleixen un molt bon nivell escrit i oral al final de l’etapa secundària.

L'escola disposa de classes extraescolars d'anglès mitjançant el mètode

Kids&Us